ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХИЙГ МОНГОЛ ШУУДАНГААР ХҮРГЭДЭГ БОЛЛОО.

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХИЙГ МОНГОЛ ШУУДАНГААР ХҮРГЭДЭГ БОЛЛОО.

Иргэний үнэмлэхийг шуудангаар хүргэдэг боллоо.

Дэлгэрэнгүй