ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2016 оны А/16 тоот тушаал, ОӨУБЕГ-ын даргын 2016 оны Б/69 тоот тушаалаар хэлтсийн дарга 1, тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч 2, хяналтын улсын байцаагч 1, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 3, иргэний улсын бүртгэгч 3, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч 1, сумын улсын бүртгэгч 23, нягтлан бодогч 1, мэдээллийн технологийн ажилтан, архивч 2, нярав, байгууллагын архив, бичиг хэргийн ажилтан 1, үйлчлэгч, жолооч гэрээт ажилтан 2 нийт 40 албан хаагчтайгаар Улсын бүртгэлийн тухай хууль, Иргэний бүртгэлийн тухай хууль, ЭХӨЭТХЭХБЭУБүртгэлийн тухай хууль, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоомж, дүрэм, журмыг өдөр тутмын ажил, үйлчилгээнд бүрэн хэрэгжүүлэн аймгийн хэмжээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Үүнд:

• Аймгийн хэмжээнд хуульд заасан иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн бүртгэлийг эрхлэн зохион байгуулах

• Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох, тэдгээрийн хүчинтэй хугацааг сунгах, хүчингүй болгох

• Сумын улсын бүртгэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах

• Бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх 2013 оны аймгийн “Төрийн шилдэг байгууллага” өргөмжлөл, 2013, 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр аймгуудын улсын бүртгэлийн хэлтсүүдээс 1 дүгээр байрт шалгарч шагнагдсан.

ШИНЭ МЭДЭЭ