2024 оны Өргөдөл, гомдлын нэгдүгээр улирлын мэдээ

A- A A+
2024 оны Өргөдөл, гомдлын нэгдүгээр улирлын мэдээ

Хэнтий аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2024 оны 1-р улирлын өргөдөл, гомдлын мэдээ

№Гомдлын агуулгаТооХувьӨргөдөл гомдлыг бууруулахад цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1Иргэний бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар хандсан (төрөлт, нас баралт, нөхөн бүртгэл, лавлагаа, хуулбар, гэрчилгээ, гадаад  паспорт авах, гэр бүлийн бүртгэл, цахим үнэмлэх, шилжилт хөдөлгөөн, ТҮЦ)  Иргэн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээний талаарх мэдлэгийг сайжруулах үүднээс нээлттэй зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, иргэдийн мэдлэгийг тэлэх, нэмэгдүүлэх.                                                               Цахим үйлчилгээг сурталчлах, таниулах                                                                                     

2Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаа  

3Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаа  

4Бүртгэл, хяналтын үндсэн үйл ажиллагаа (зөрчил арилгуулах, хүчингүй болгох, шалгуулах, хориг цуцлуулах, залруулах, дүгнэлт гаргуулах)213.3%Бүртгэл анхлан хийхдээ үнэн зөв, үг үсгийн алдаагүй улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд оруулж хэвших 

5Хүний нөөцийн чиглэлээр (ажилд орох, шилжин ажиллах, сургалт, чөлөө хүсэх, ажлаас чөлөөлөгдөх, орон сууц хүсэх, бусад)  Дотоод хэргийн их сургуулийн төгсөгч нараас орон нутагт ажиллуулах талаар орон нутгын засаг даргын удирдлагатай хамтран ажиллах.  

6Албан хаагчийн ёс зүйн асуудлаар  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль; болон холбогдох дүрэм, журмыг албан хаагч гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөн дээр тусган ажилдаг байх.

7Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архив  Бүртгэл анхлан хийхдээ үнэн зөв, үг үсгийн алдаагүй улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд оруулж хэвших, эх нотлох баримтыг архивын баримт бичгийн стандартын дагуу тогтмол цахимжуулах.

8Бусад (иргэний бүртгэлийн үйлчилгээний талаар санал, талархал илэрхийлэх, лавлагаа, мэдээлэл авах)   Цахим үйлчилгээг сурталчлах, таниулах         

 НИЙТ15