ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЦОГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ-НЭЭЛТТЭЙ ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА ОРОН НУТАГТ ” ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

A- A A+
ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЦОГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ-НЭЭЛТТЭЙ ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА ОРОН НУТАГТ ” ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Хэнтий аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Иргэдийн оролцоот хэтийн Хэнтий”, “Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн цогц үйлчилгээг сумдад хүргэхэд дэмжлэг үзүүлнэ” гэсэн зорилтын хүрээнд 2023 оны 10 дугаар сарын 25-28-ний өдрүүдэд “Эд хөрөнгийн эрхийн эрхийн улсын бүртгэлийн цогц үйлчилгээ-нээлттэй газрын харилцаа орон нутагт” өдөрлөгийг Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газартай хамтран Хэнтий аймгийн Галшар, Бор-Өндөр, Дархан, Баянмөнх сумдад ажиллаж эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг-167 иргэнд үзүүлж, өмчлөх эрхийн гэрчилгээг олгож , үндэсний энгийн цахим гадаад паспортын 86 иргэний захилага авч, 81 иргэнд тоон гарын үсгийг олгож улсын бүртгэлийн талаар давхардсан тоогоор 181 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч, гарын авлага брошур тарааж ажилласан

Сумдын иргэд аймгийн төвд ирэхгүйгээр бүртгэлийн үйлчилгээг орон нутагтаа авснаар эдийн засаг, цаг заваа хэмнэж цаашилбал иргэдийн өмчлөх эрхийг баталгаажуулж, өмчийг нь эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нөхцлийг бүрдүүлж, иргэдийн амьжиргааг дэмжсэн арга хэмжээ болж байна.