Регистрийн дугаар ийм учиртай

A- A A+
Регистрийн дугаар ийм учиртай

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөл 1984 онд “Хүн амын автоматжуулсан төв регистрийг байгуулах зарим арга хэмжээний тухай” 274 дүгээр тогтоол гаргаж, Статистикийн төв газарт Хүн амын регистрийн товчоог байгуулсан байна. Хүн амын регистрийн товчоо хүн амын автоматжуулсан төв регистр (ХААТР)-ийг бий болгох, БНМАУ-ын харьяат иргэдэд регистрийн дугаар олгох, хүн амын тухай мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах ажлыг гардан хийх үүрэгтэй байв.

Энэ товчоо 1984-1985 онд ХААТР бий болгох техник-эдийн засгийн гол үндэслэлийг гаргаж, ХААТР-ийн баазын үзүүлэлтүүдийг хэрэглэх бүх төрлийн маягт, тэдгээрийг хөтлөх, мэдээлэх заавар журам, ангилал, шифр, кодыг боловсруулж, батлуулав. 1988 онд багтаан Монгол Улсын харьяат иргэдэд регистрийн карт хөтөлж, регистр (ХААТР 1)-ийн дугаарыг иргэний гэр бүлийн бүртгэлтэй холбож, нэгэн цогц мэдээлэл, лавлагааны систем бий болгожээ.

Үүний дагуу Монгол Улсын иргэд 1988 онд анх регистрийн дугаартай болсон байна. Тухайн үед манай улс 18 аймагтай байсан тул аймгуудын нэрийг цагаан толгойн үсгийн дараалалд оруулан, (Ё, Ө үсгийг алгасан) регистрийн дугаар үүсгэжээ. Тухайн үед Говьсүмбэр аймаг байгуулагдаагүй, Дархан-Уул аймаг Дархан хот, Орхон аймаг Эрдэнэт хот гэсэн статустай байв.

Регистрийн дугаарын 2 үсэг нь тухайн хүнийг хаана төрснийг мэдээлдэг.

Эхний үсэг нь төрсөн буюу регистрийн дугаар олгосон аймаг, дүүргийн код.

Дараагийн үсэг нь сум, хорооны код.

Тооны эхний 6 орон нь төрсөн он, сар, өдөр байна.

7 дахь тоо нь тухайн хүний хүйсийг илтгэнэ.

8 дахь тоо нь хяналтын код юм. Хяналтын код нь регистрийн дугаарын үсэг, тоонуудыг өөрчлөх, алдахаас хамгаалах зориулалттай гэнэ. Эхний үсгийн бүртгэлийг энд дэлгэрэнгүй бичсэн байгаа ч Ч, У, Ш үсгүүдийн тайлбар байсангүй. Ч болон У үсэг нь Улаанбаатар хотод төрсөн хүмүүсийн регистр дээр байдаг бол Ш үсгийн талаар мэдээлэл олдсонгүй.

Аймгуудын шифр болон Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн шифрүүдийг жишээ болгон орууллаа.