2022 оны Хөрөнгө оруулалт

A- A A+
2022 оны Хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгө оруулалтын талаар Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2022.01.2:№А-1\163 тоот албан бичгээр 3 нэр төрлийн 6 ширхэг 6 500 000 төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг эргэлтийн хөрөнгөөс эргэлтийн бус хөрөнгөнд шилжүүлж, Төрийн өмчгийн бодлого зохицуулалтын газрын 2022.05.13-ны өдрийн №202 тоот тогтоолоор Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газраас 2 нэр төрлийн 2 ширхэг 3 693 600 төгрөгийн машин тоног төхөөрөмжийг балансаас балансанд шилжүүлж, Төрийн өмчгийн бодлого зохицуулалтын газрын 2022.06.06-ны өдрийн №271 тоот тогтоолоор 1 нэр төрлийн 1200 мкв талбайтай 1 038 000 төгрөгийн биет бус хөрөнгө, 6 нэр төрлийн 14 ширхэг 9930470 төгрөгийн машин тоног төхөөрөмжийг үндсэн хөрөнгийн данс бүртгэлд тусгаж орлого авч ажиллаа.