МУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ ҮЙЛДЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ ЖУРМЫН ТАЛААР СУМДЫН БҮРТГЭГЧ НАРТ ОНЛАЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

A- A A+
МУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ ҮЙЛДЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ ЖУРМЫН ТАЛААР СУМДЫН БҮРТГЭГЧ НАРТ ОНЛАЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуулийн тухай хуулиар хүлээсэн бүртгэлийн байгууллагын хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны дэд төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц, МУ-ын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах журмын талаар сумдын бүртгэгч нарт онлайн сургалт зохион байгууллаа.