ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛ

A- A A+
ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛ

Иргэн шилжин суурьшихдаа дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, оршин суух газрынхаа /сум, хорооны/ улсын бүртгэгчид 10 хоногийн дотор өөрийн биеэр бүртгүүлнэ:

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ:

~Иргэний үнэмлэх

~16 нас хүрээгүй хүүхэдтэй бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээ

~Оршин суух газрын хаягаа нотлох баримт бичиг

~18-50 насны эрэгтэй хүн шилжин явж байгаа газрын цэргийн штабаас хасалт хийлгэн, шилжин очиж байгаа газрын цэргийн бүртгэлд бүртгүүлсэн тэмдэглэгээ хийлгэсэн цэргийн үүрэгтний үнэмлэх

Үйлчилгээний хөлс болон тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг хөтөлнө.

ОРШИН СУУХ ГАЗРЫН ХАЯГАА НОТЛОХ БАРИМТ БИЧИГТ:

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ;

Нотариатаар гэрчлүүлсэн түрээсийн, захиалгын зэрэг гэрээ;

Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч, эсхүл эзэмшигчийн бичгээр гаргасан оршин суулгах тухай зөвшөөрөл.